Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. na dzień 29.06.2018 r. HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI (PLHPRON00017)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. na dzień 29.06.2018 r.

 

Zarząd Hyperion S.A. _Spółka_ z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art.395 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _”K.s.h.”_ oraz § 16 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Taras, mieszczącej się przy ul. Karolkowej 50 lok. 3, 01-203 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. oraz Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie pokrycia straty/podziale zysku spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. z działalności w roku obrotowym 2017 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a_ zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017;
b_ zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017;
c_ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017;
d_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy 2017;
e_ pokrycia straty/podziale zysku spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy 2017;
f_zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2017;
g_ udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki HYPERION S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259_.

 

W załączeniu:

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
3. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA HYPERION ZWZ 30.06.2017
4. Pełnomocnictwo

Ogloszenie, Projekty Uchwal, Formularz, Pełnomocnictwo Hyperion 29.06.2018